خسارتی که مصدق به انگلستان وارد کرد


Share/Save/Bookmark

خسارتی که مصدق به انگلستان وارد کرد
by Tapesh
26-Sep-2011
 

خبر کوتاه بود : ” با کمال تاسف اطلاع یافتیم که آقای دکتر محمد مصدق سحرگاه امروز پنج شنبه در ساعت 5/4 بامداد 14/12/1345 در سن 87 سالگی در اتاق شماره 62 بیمارستان نجمیه تهران زندگی را بدرود گفت. “


خبری بسیار کوتاه برای مردی بزرگ!

سالنامه سازمان اطلاعات انگلیس در سال 1995 درباره اش منتشر کرد: خسارتی که وی به انگلستان وارد کرد از خسارتی که هیتلر در جنگ دوم جهانی به انگلستان وارد کرد بیش تر بود، معترف هستیم که انگلستان در برابر مصدق شکستی بی سابقه را متحمل شد.


اولین نفر که با لایحه کاپیتولاسیون در ایران مخالفت کرد.


اولین ایرانی فارق التحصیل در دکتری حقوق.


امتیاز حق شیلات و کشتیرانی در دریای خزر را از شوروی باز پس گرفت.


شخصا در دادگاه لاهه برای احیای حقوق ملت خویش فریاد کشید.


جمال عبدالناصر (رهبر بزرگ و فقید ناسیونالیست عربی-اسلامی مصر) به گفته خویش او را الگوی خود قرار داد و کانال سوئز را برای مصر ملی کرد.


سفیر شوروی در ایران رسما اعلام کرد که دولتش در برابر وی به زانو افتاد.


اولین نفر که با استفاده از علوم روز در دانشگاه به بررسی علمی حقوق اسلامی شیعه پرداخت.


اولین نفر که حقوق شرعی زنان را به طور علمی در دانشگاه مطرح ساخت.


ابرمرد تاریخ ایران، با جان بر کف بودن خویش در راه وطن اجازه نداد که تا سال 1992 امتیاز نفت ایران در انحصار بیگانه باشد.

مجاهدت های کسی که خود را وقف سرزمین و مردم و دین خویش کرد، یگانه طراح بزرگ ملی شدن صنعت نفت ایران، جاوید یاد دکتر محمد مصدق به همین جا ختم نشد،وی خود را وقف ملیت ایرانی و دیانت اسلامی ساخت و لحظه به لحظه افتخار آفرید.

مرثیه درخت ،سروده دکترمحمد رضا شفیعی کد کنی در سوگ مصدق


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
anglophile

باز هم همان اراجیف پوسیده؟

anglophile


مثل اینکه باید میر فطروس رو خبر کنم:

 

 دکتر مصدّق و مذهب
دکتر مصدّق شخصيّتی بود با باورهای مذهبی که برای پيشبرد آرمان هایش، شور سياسی را با نوعی
در هم می آميخت و باعث همدلی و تحریک احساسات مردم می « دادخواهی مذهبی » و « مظلوميّت »
شد. در مجلس پنجم و ششم، دکتر مصدّق بيش از دیگر نمایندگان - حتّی نمایندگانی چون مدرّس،
باید مملکت را هميشه اصلِ » : روحانی معروف - به دین اسلام تظاهر می کرد آنچنانکه می گفت
متينی، ص ٩٣ ، به نقل از: مصدّق، ) « اسلاميّت حفظ کند، امروز در مملکت ما اصلِ اسلاميّت، اقوا است
تهيّه و تنظيم کرد، « وصيّت در حقوق اسلامی » ص ١٩٠ ). اینکه دکتر مصدّق، رسالۀ دکترای خود را دربارۀ
شاید ناشی از تعلّقات اسلامی وی بوده است.
در » : می پنداشت و اظهار می کرد « الهام غيبی » مصدّق حتّی ملّی کردن صنعت نفت را ناشی از یک
خواب دیدم که شخصی نورانی به من گفت: دکتر مصدّق! برو و زنجيرهائی که به پای ملّت ایران بسته
اند، باز کن .... وقتی به اتفاق آراء (طرح) ملّی شدنِ صنعت نفت از کميسيون گذشت، قبول کردم که حرف
آن شخص نورانی غير از الهام چيز دیگری نبوده است. بدین ترتيب: مصدّق کوشش می کرد تا اقداماتش
ضمن داشتن مشروعيّت سياسی، رنگی از مشروعيّت یا حقانيّت مذهبی نيز داشته باشد. با چنين
هر » یا ،« انتقاد از دولت، بی جا است » : حقانيّت و مشروعيّتی بود که مصدّق در برابر مخالفان می گفت
( همان، صص ٢۴١ و ٢۶٢ و ٢۶٣ ) « کس که مخالف دولت است، مخالف ملّی شدن نفت است
با چنان اعتقاداتی، مصدّق تاریخ تشکيل جلسۀ شورای امنيّت سازمان ملل متحد در نيویورک را برای
رسيدگی به شکایت دولت انگليس عليه ایران (به علّت همزمانی با ایّام عزاداریِ تاسوعا و عاشورا) ٣ روز
به تأخير انداخت.
درکابينۀ اوّل دکتر مصدّق نيز در حاليكه مذهبي متعصبي بنام باقر آاظمي، وزير امور خارجه مصدّق شد،
مهندس مهدي بازرگان؛ معاون وزير فرهنگ و دآتر مهدي آذر (پزشك عمومي) نيز وزير فرهنگ دولت دآتر
مصدق گرديد آه اولين اقدامش بستن مدارس مختلط (دخترانه- پسرانه) بود! همچنين، منع فروش
مشروبات الکلی و مخالفت با دادن حق رأی به زنان، از تصميمات اوّلين کابينۀ دکتر مصدّق بود. او در
سخنراني ها و پيا م هايش - غالباً - ايران و اسلام را با هم و در آنار هم بكار مي برد.  

در واقع، از این زمان  است که ما شاهد تولّد و رشد مفاهيمی مانند « ملّی - مذهبی
در فرهنگ سياسی ایران هستيم. »