کشف امام زاده ای جدید

Tapesh
by Tapesh
11-Apr-2010
 

 ببینید یک شایعه و خرافات چطور مردم را به اینجا کشانده هست. همه این ها به دلیل درد ها و رنج های مردم این منطقه است.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh