من درهای سفارت انگلیس را بستم ، غافل از آنکه تا دربار هست انگلیس چه نیازی به سفارت دارد

Tapesh
by Tapesh
10-Nov-2011
 

نوزده آبان روز شهادت قهرمان ملی. دکتر حسین فاطمی
شهید بزرگ ملت ایران دکتر حسین فاطمی :من درهای سفارت انگلیس را بستم ، غافل از آنکه تا دربار هست انگلیس چه نیازی به سفارت دارد
اگر ملی شدن صنعت نفت، خدمت بزرگی است که به ملت ایران شده، باید از آن کسی
سپاسگزاری کرد که اول این پیش...نهاد را کرد و آن کس شهید راه وطن دکتر حسین
فاطمی است" (دکتر محمد مصدق)

دکتر فاطمی به آزموده می گويد:
" آقای آزموده! مرگ بر دو قسم است، مرگی در رختخواب ناز و مرگی در راه شرف... و
افتخار و من خدای را شکر ميکنم که در راه مبارزه با فسادشهيد مي شوم..."

زندگی فاطمی چنان مالامال از شوق مبارزه و از خود گذشتگی و فداکاری در راه آرمانهای بزرگ زحمتکشان ستمديده ميهن ما است و رنج و شادی او چنان با بحرانی ترين و شکوفان ترين روزهای تاريخ معـاصر ميهن ما آميخته است که ياد اين رجل سترگ در قلب هر ايرانی شرافتمندی هميشگی است. دکتر فاطمی چه در لباس روزنامه


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
anglophile

His family was looked after by the same "darbar"

by anglophile on