سلطنت پهلوي يا پادشاهي يا جمهوري


Share/Save/Bookmark

Tapesh
by Tapesh
11-Jan-2012
 

پرسش ها بسیارند: سیستم ادارۀ ایران آینده را بر چه کانونی میخواهیم استوار کنیم؟ آیا زمان برای ما ایرانیان کند و یا ایستا است؟ آیا حکومت اسلامی آنقدر در خونخواری و نابودی ایرانیان پیش رفته است که برخی از ما نیاز داریم دوباره به تاریخ گذشتۀ دیکتاتورهای خانگی برگردیم؟ آیا براستی ما ایرانیان مردمی فرهیخته هستیم و از گناهان و اشتباهای خود پند میگیریم و رو به جلو داریم؟ آیا براستی مردمی هوشمند میتواند به آسانی فریب بخورد و در دام دیگری بیافتد؟ آیا ما میتوانیم که همبستگی خودمان را داشته باشیم اگر دیدگاههای خودمان را در پیروزی نبینیم؟ آیا زمان دشنام و ناسزا و پلشتی به ناخودیها در میان ما به پایان خود نزدیک میشود؟ آیا ما میتوانیم با دگراندیش گفتگو کنیم و ایشان را آزارش ندهیم؟ آیا ما براستی به حقوق بشر رسیده ایم و در زندگی از آن بهره میجوییم؟

راههای جلوگیری از فریب خوردن چیست؟ آیا براستی ما چه ضمانت و یا ضامنی را میتوانیم داشته باشیم که بره های امروز ، گرگهای فردا نشوند و دوباره گلوگاه ما مردم را نفشارند و خون ما را نمکند؟ مافیای قدرت در ایران چگونه شکل میگیرد؟ ابزار قدرت چگونه میشود کنترل شوند؟ آیا تنها "بسیجی های اسلامی" چماق بدست و لباس شخصی هستند؟ آیا ما در بین خودمان شیوۀ "چماق بدستان" را نمی پروریم و از آنان پیروی نمیکنیم؟


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
default

For The Sake Of Future

by darius on

 

I totally Agree with Ali.P , but I would like to add this , no more automatic job assignment to  people because they have been working on different  position on opposing IRI.

All the job assignment should be put for public  scruitny( even though IRI still in power) with transparency .All the candidates need  to accept character check.These people have to denounce their affiliation with any party or political group and take an oath of office to work for the good of nation.They should be held accountable and also financially secured to prevent any  corruption.

No winning party has the right to choose  or  form the cabinet   , all the cabinet members are  non partisan and shall have no loyalty to any party but the country and accountability to nation.These people are hired  and employed by nation based on their credential and 

abilityh to perform the assigned job by nation or a committee. 

The election is  held only for the purpose of selecting representative from nation( formed in their  choice of party) to   approve  or reject the guidelines and bills produced by the cabinet members .

President will be from the winning party with majority in election only for ceremonial power to represent Iran in national or international affairs.

In case of people accepting Monarchy, The King's job should be the same as president.The rest of his familly will  be considered commoner with  no special privileges.He and a representative from all ethnic groups will be the symbol of unity and equality for all.

 

 

 

 

 

 


Ali P.

In a democracy, today,...

by Ali P. on

You don't own your sister.

You don't take the law into your own hands.

Everyone is equal under the law.

One could use the name of Allah, Mohammad, Imam Hossein,your father, or your sister in vein, and you are not allowed to get physical, or call for his head.

Atheists can freely question God.

Homosexuality - just like religion- is a private matter.

 

One can express their opinion, with a very few exeptions: hate speech, offensive speech, tasteless speech, are all protected.

One adheres to the vote of majority, whether one likes it or not.

Nothing, and nobody, is sacred, or above the law.

You have to respect one thing, and only one thing: the Law.

 

 

 

These are the concepts average Iranian on the street needs to get used to, if we ever want to embrace democracy. I, for one, could not care less if we have a King, or a President.

Ali P.


afshinazad

 اول بیاید

afshinazad


 

اول بیاید این رژیم شیطانی اخوندی را به درک بفرستیم بعدش بیایم ببینیم که ایا هنوز ازادی و دموکراسی را می فهمیم و یا نه و حداقل دو سال ملت ما بایستی فش خواهر و مادررا به همدیگر بدندو وقتی از این مرحله تمام شدند  و همدیگر مزدور و جاسوس خواندن تمام شدند، ان موقعه است چند سالی هم مصدق  بعد رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه مهربان و ایران دوست را بیاد بیاوریم که بله همه اینها ایرانی بودند و خمینی و خامنه ای بودند که مادر همه ما را سرویس کردند و این دو جانوران اخوندی بودند که ایران را ویران کردند ، نه مصدق و نه رضا شاه و نه محمد رضا شاه. پس اول بیاید خانه را بسازیم وبعد از ۸۰ میلیون ایرانی بپرسیم که  کدام یک از این دو راه را می خواهید .


maziar 58

..

by maziar 58 on

If the Iranian start saying : ESTEGHLAL,AZADI, MARG BAR JOMHORI ESLAMI.........

Then its a starting point and the finish line .

hope that will free us all without any blood shed.

Maziar


anglophile

Top marks to Shahryar Ahi for articulating the case for monarchy

by anglophile on

As for the moderator, Dariush Karimi, I am afriaid I hold my vote as his previous performances in similar debates were bordering disasterous. These Persian BBC guys hardly do their homework - this one was different though.

Darius Kadivar

Kudos to Dariush Karimi for hosting this healthy debate

by Darius Kadivar on

finally a Good and Healthy Debate on this subject and professionally moderated by the BBC host Dariush Karimi.

Look forward to more on the same subject

 

Thanks for sharing Tapesh Jan


Darius Kadivar

Note the Prime Minister in Spain is called a 'President' of gov

by Darius Kadivar on

Note the Prime Minister in Spain is actually called the 'President' of the government:

PREMIERSHIP: Conservative Mariano Rajoy is sworn in as Spain's new PM

Related Blog:

MONARCHICAL REPUBLIC: Political Participation in Elizabethan England (Yale University Conference)


Roozbeh_Gilani

نه‌ شاه، نه‌ شیخ.

Roozbeh_Gilani


شعار مردم دو سال قبل این بود، و هنوز هم هست:

"استقلال، آزادی، جمهوری ایرانی‌"