قصد تغییر حکومت در ایران را نداریم

Tapesh
by Tapesh
25-Jan-2012
 

روز سه شنبه 25  ژانویه در وزارت خارجه دیداری بین روزنامه نگاران و وزیر خارجه فرانسه فراهم آمد، این گزارش همانشب در برنامه خبر ها از بخش فارسی صدای امریکا پخش شد .

 


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Maryam Hojjat

Terrorist IRR is all GOOD for them except nuclear

by Maryam Hojjat on

IRANIANS must remove ISLAM & ITS Agents IRR totally.  No one else does it.  These countries brought IRR for their own interest and want to be in their service.