هوشنگ نهاوندی - وزیر مسکن و رئیس دانشگاه تهران در رژیم پهلوی

Tapesh
by Tapesh
26-Jan-2012
 

دکتر هوشنگ نهاوندی (زاده در سال ۱۳۰۹ ـ رشت) وزیر آبادانی و مسکن و رئیس دانشگاه تهران در رژیم محمدرضا شاه پهلوی بود. او به هنگام تحصیل در فرانسه جزء گروهای ملی گرا در پاریس بود. در بازگشت به ایران، به گروه ترقی خواه "حسنعلی منصور" پیوست و در کابینه وی وزیر مسکن و آبادانی شد. پس از قتل حسنعلی منصور به توصیه "امیراسدالله علم" به ریاست دانشگاه پهلوی ( دانشگاه شیراز ) منصوب شد و مدتی بعد به دعوت "احسان نراقی" به گروه اندیشمندان "فرح پهلوی" پیوست. وی مدتی نیز به ریاست دانشگاه تهران دست یافت. هرچند نظرات اصلاحی اش همچون دیگر مشاوران و نزدیکان شاه، چندان خریداری در دربار پهلوی نداشت اما از افراد مورد اعتماد و اطمینان خانواده سلطنتی بوده است.

وی پس از انقلاب به مدت 17 سال استاد دانشگاه پاریس بوده است.

 

 


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Nader Vanaki

خوب گفت ولی ای کاش

Nader Vanaki


کتابش را هم یه خورده دقیقتر می نوشت چون خیلی روی وقایع و تاریخ اشتباه کرده.  تقصیر خود شاه بود که وِل کرد و رفت.  حالا سیّد علی مونده و حوضش!


Shemirani

Ops

by Shemirani on

enjoyed*

 

 


Shemirani

......

by Shemirani on

Thanks For sharing i enjoying it very muchhhh !!


Maryam Hojjat

I think He hs an Accurate account of Anghlab, &

by Maryam Hojjat on

Reason for SHAH's fall based on my knowlege over 33 years.


jmyt17

هوشنگ نهاوندی - وزیر مسکن و رئیس دانشگاه تهران در رژیم پهلوی

jmyt17


Your brother was one of the best doctor in Iran, and save my life, How is he?Regarding your comment, Shah is dead, and not around anymore, please tell a truth,and do not make a story.He was one of the West allay for a long time.I cannot not see any reason they remove or boot him.Please be unset to yourself, and do not lie any more.You can cheat other but you cannot cheat yourself.