انگليس و کودتاي 1299 در ايران

Tapesh
by Tapesh
21-Dec-2011
 

کشور انگلستان در وقوع کودتای 1299 و روی کار آمدن رضا شاه چه نقشی داشته است؟

Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
yaar

خانه از پای بست

yaar


خانه از پای بست ویران است/ خواجه در بند نقش ایوان است