پالايش زبان فارسي

Tapesh
by Tapesh
19-Feb-2012
 

آیا براستی ایرانیان میتوانند به زبان ملی خود ببالند؟ آیا در پهنه جهان پهناوردانش امروز ، ایرانیان توانایی تولید واژگان نوین را دارا هستند؟ آیا ایرانیان توان زنده کردن دوبارۀ زبانشان را دارند و آنرا از مردگی و ستروندی بیرون خواهند آورد. آیا براستی ایرانیان زبان فارسی را میدانند و زبانهای ایرانی را میشناسند؟


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Maryam Hojjat

Mr. Hiydari Is Correct & Trying

by Maryam Hojjat on

to cleanse Persian language.