صادق هدايت


Share/Save/Bookmark

Tapesh
by Tapesh
28-Feb-2012
 

کارهای صادق هدایت :
آنان را می توان در پنج پخش جای داد: داستان، ترگمه، پژوهش، نمایشنامه و سفرنامه.

داستان: زنده به گور (١٣٠٩): نخستین مجموعه داستان اوست؛ او این کتاب را در پاریس نوشت و در تهران چاپ کرد. این کتاب را حدود ١٣٠٩ در تهران به خط خویش به صورت پلی کپی در ١۵۰ نسخه تکثیر کرد و فقط به دوستانش هدیه داد، اما چاپ نخست آن در هند انجام گرفت. بوف کور برجسته ترین کار هنری صادق هدایت شناخته شده و سوی جهانی یافته است.
نسکهای دیگر داستانی وی عبارتند از: سه قطره خون (١٣١١)، علویه خانم (١٣١٢)، سایه روشن (١٣١٢)، سگ ولگرد (١٣٢٢) ولنگاری (١٣٢٣) و حاجی آقا (١٣٢۴)

ترگمه:
صادق هدایت به دو زبان فرانسوی و فارسی میانه چیرگی داشت؛ فارسی میانه را در هند آموخته بود و نسکهایی را از زبان فرانسوی و زبان فارسی میانه مانند: یادگار جاماسب، کارنامه اردشیر بابکان، گزارش گُمان شکن، گُجسته اَبالِش، شهرستانهای ایران و زند وُهومَن یسن را به فارسی کنونی ترگمه کرد. نیز "مسخ" اثر فرانتس کافکا و "دیوار" اثر ژان پل سارتر را نیز از زبان فرانسه به فارسی برگردانده است.

پژوهش:
"فواید گیاهخواری"، "ترانه های خیام"، "نیرنگستان"، "انسان و حیوان" و "فولکور یا فرهنگ توده" از نوشته های پژوهشی صادق هدایت بشمار میروند.

نمایشنامه:
"مازیار" (با مجتبی مینوی)، "پروین دخترساسان" و "افسانه آفرینش".

سفرنامه:
سفرنامه برجستۀ هدایت عنوانش "اصفهان نصف جهان" است که در چاپهای بعدی با نمایشنامه "پروین دخترساسان" یک جا به چاپ رسیده است.

گفته می شود که صادق هدایت نوشته های دیگری نیز داشته که پیش از اقدام به خودکشی آنها را سوزانده است.
یکی از این کتابها، کتابی بوده است به نام "روی جاده نمناک" که گفته اند بعضی از دوستانش آن را جزو دست نوشته های هدایت دیده بودند. همچنین کتابی به نام "توپ مروارید" جزو آثار چاپ شده اوست که فقط یک بار در نسخه هایی محدود و با تغییر نام نویسنده به "هادی هدایت" در تهران چاپ شده است.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Yana

Thanks for sharing....

by Yana on

 I read Hedayat for the first time when I was 12 years old and loved it!  I learned more about Hedayat by watching these clips. thanks for sharing..

shad zee