امام جمعه ای در اسپانیا: زنان نافرمان را تنبیه کنید

Tapesh
by Tapesh
07-Mar-2012
 

امام جمعه مسجدی در شهر تراسا در نزدیکی بارسلون اسپانیا به خاطر دعوت مردان به تادیب و تنبیه زنان بازداشت شد. توصیه های وی در وادار ساختن زنان نافرمان به تمکین، شامل تنبیهات فیزیکی و روانی و خودداری از برقراری رابطۀ جنسی می شد. مقامات اسپانیایی گفته های وی را خلاف حقوق زن و برابری مرد و زن یافته و او را بازداشت کردند.

 


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
areyo barzan

Dear Azarbanoo

by areyo barzan on

In future free Iran there will be NO Akhonds, period!

 

We will make sure that they are all turned into fertilizer or maybe dog food

 

lol


jmyt17

ام جمعه ای در اسپانیا: زنان نافرمان را تنبیه کنید

jmyt17


 

Another dirty speech by dirty akhoond.

Kick him out of Spain, and sending him back to where he is belong.

This what Islam teaching these RAT at the school.

 


Cost-of-Progress

Ha ha ha, dude was arrested?

by Cost-of-Progress on

Rightfully. His charge: Spreading Religious Bullshit while Breathing.

Of course this charge is kind of universal and applies to a lot of folks.

This dude, however, has not apparently heard that islam is the religion of peace...and is only following the holy scripture.


Ali P.

خودداری از برقراری رابطۀ جنسی ?

Ali P.


Who is supposed to be punished by that?


Azarbanoo

Akhoond Cannot say BS in WEST

by Azarbanoo on

Future FREE IRAN must learn & make sure these Bastard akhoonds be Shut up with their FATWA for ever.


Esfand Aashena

قطع رابطهٔ جنسی‌ = بستن تنگه هرمز!

Esfand Aashena


Everything is sacred