شیعه گری کسروی

Tapesh
by Tapesh
10-Mar-2012
 

 مصاحبه حسین مهری با محمد امینی درباره کتاب جدید امینی به نام " شیعه گری کسروی " و توضیحاتی‌ درباره کسروی و کارهایش

مصاحبه حسین مهری با محمد امینی درباره فعال شدن گروه‌های اسلامی پس از شهریور ۱۳۲۰.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
anglophile

I totally agree with you Siamak jan

by anglophile on

He was a unique Shi'a of the kind that would have been an outcast if not an apostate by the IRI's standards. My memory is failing me but I if I could remember I can bring poetic evidence from Shahnameh that shows Ferdowsi was not even a racially biased Iranian, or should I say an Arabophobe. In one of his epic pieces he admonishes the Iranian commander for not empathizing with his (Arab) enemies and not seeing it from their point of view. Ferdowsi was by all accounts the kind of Muslim we cannot find an equal in the whole of the Muslim world. 

Siamak Asadian

Ferdowsi, Ismaeilieh, and Rational Thought in Shahnameh

by Siamak Asadian on

ستایش خرد

کنون ای خردمند وصف خرد

بدین جایگه گفتن اندرخورد

کنون تا چه داری بیار از خرد

که گوش نیوشنده زو برخورد

خرد بهتر از هر چه ایزد بداد

ستایش خرد را به از راه داد

خرد رهنمای و خرد دلگشای

خرد دست گیرد به هر دو سرای

ازو شادمانی وزویت غمیست

وزویت فزونی وزویت کمیست

خرد تیره و مرد روشن روان

نباشد همی شادمان یک زمان

چه گفت آن خردمند مرد خرد

که دانا ز گفتار از برخورد

کسی کو خرد را ندارد ز پیش

دلش گردد از کردهٔ خویش ریش

هشیوار دیوانه خواند ورا

همان خویش بیگانه داند ورا

ازویی به هر دو سرای ارجمند

گسسته خرد پای دارد ببند

خرد چشم جانست چون بنگری

تو بی‌چشم شادان جهان نسپری

نخست آفرینش خرد را شناس

نگهبان جانست و آن سه پاس

سه پاس تو چشم است وگوش و زبان

کزین سه رسد نیک و بد بی‌گمان

خرد را و جان را که یارد ستود

و گر من ستایم که یارد شنود

حکیما چو کس نیست گفتن چه سود

ازین پس بگو کافرینش چه بود

تویی کردهٔ کردگار جهان

ببینی همی آشکار و نهان

به گفتار دانندگان راه جوی

به گیتی بپوی و به هر کس بگوی

ز هر دانشی چون سخن بشنوی

از آموختن یک زمان نغنوی

چو دیدار یابی به شاخ سخن

بدانی که دانش نیاید به بن

====================

Anglo khan, tis is not exactly your run of the mill Shia. As we could all see, this emphasis on Rationality and Rational thought was very unique to him. Won't you agree? 


anglophile

Arash jan slow down a bit please!

by anglophile on

I love Firdowsi and I have not an ounce of care in the world for the IRI BUT Firdowsi, by all accounts, was a pious Muslim and a Shiite too! Here are some pros and cons as expressed by the supporters and opponents of this claim. Personally I go by his poetry in which he has clearly supported a Shiite allegiance. Some will say that those poems were fabricated but furnish no valid evidence. Remember Shiites were in the minority and generally dispised as heretics - the reason he was not allowed to be buried in a Muslim cemetrary?    //ganjoor.net/ferdousi/shahname/aghaz/sh7/

Arash Kamangir

Kasravi was ferdowsi of our time!

by Arash Kamangir on

Kasravi has served the iranians and Iranzamin just like ferdowsi did. He saw the shia religeon as a cancer that had to be fought in all fronts and he did this.The scum shia religeous leaders saw Kasrawi as a danger to their fanatic idealogy and they decided to kill him. It is a shia tradition to assasinate their opponents and goes back to hassan saba sect from which shia derives.