اپوزیسیون و ضرورت بازنگری در استراتژی

Tapesh
by Tapesh
12-Mar-2012
 

افق دوشنبه ۱٢ مارس ٢۰۱۲ ۲٢ اسفند ١٣٩٠. اپوزیسیون و ضرورت بازنگری در استراتژی. سیامک دهقانپور...بهروز خلیق...عباس میلانی... اکبر گنجی.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Siamak Asadian

اورگاسم اپوزیسیون در بستر مجازی جامعه

Siamak Asadian


آنچه در آوردگاه سیاسی ایران از طرف اپوزیسیون جمهوری اسلامی به چشم میآید، شباهت بسیار زیادی به خود ارضایی جنسی دارد و بدون اینکه نیازی به عمل واقعی باشد در ساحت هزیان و خود انگیختگی ایراد میشود...
حال اگر بتوانیم خود درگیریها و حرکات کسی را در حال ارضای جنسی خود متصور شویم، بی شک خنده امان میگیرد اگرچه شاید برای وی تنها راه رسیدن به ارگاسم باشد که در واقع یک نیاز واقعی هر کسی است. حال چرا نباید به توهمات مخالفان سیاسیی نخندیم که دچار چنان خود درگیریهایی شده اند که همه چیز جامعه را از دریچه های ذهنی خود میبینند و اغوا میشوند، درها را به روی خود میبندند و به مصاحبه های پر طمطراق میپردازند، تفاسیر خود ساخته از سیاست و حضور سیاسی میدهند، همدیگر را نفی و جذب میکنند و حتا پیشبینی میکنند؟ چون شاید باید تاسف بخوریم، حال آنکه این اغوای سیاسی کت و شلوارهای دیپلوماتیک به تن آنها میکند، تیپ های ظاهری مجزا خلق میکند، القاب مختلف میسازد و لب کلام عریانی را که همان صداقت عمل است از آنها میگیرد، در حالی که در خود ارضایی جنسی این عریانی و صداقت عمل بسیار بیشتر است و در زمان رخ دادن قبل از هرچیز همه القاب و ظواهر را خلع میکند.

//www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=44306