آیا ایران می تواند تبدیل به دموکراسی لیبرال شود؟

Tapesh
by Tapesh
28-May-2012
 

افق، سه شنبه ۲ خرداد ۱۳۹۱، ۲۲ می ۲۰۱۲

بررسی نتایج یک نظرسنجی:

آیا ایران می تواند تبدیل به دموکراسی لیبرال شود؟

    منصور معدل.پرویز برخوردار.پروانه برخوردار.یووال پورات.دکتر ابراهیم  سلطانی.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Cost-of-Progress

The answer: NO!

by Cost-of-Progress on


Darius Kadivar

Why "Liberal"? Just because Obamania rules doesn't make it right

by Darius Kadivar on