تخریب آرامگاه کوروش برای جاه طلبی‌های شاه مخلوع

Tapesh
by Tapesh
15-Jun-2012
 

برای سخنرانی معروف شاه در جشنهای ۲۵۰۰ ساله ، به فرمان شاه ، ستونها و درب وروی آرامگاه کوروش بزرگ به جای دیگری منتقل شدند و دیگر به جایگاه اصلی خود بازنگشتند.

توضیحات بیشتر در خود فیلم.

 


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Elham57

Demo

by Elham57 on

شاه اگر از عقل بهره برده بود آن محل را بکلی با خاک یکسان کرده بود"

این هم البته نظریه ای است.

ولی فرهنگ ما مرده پرست است"


Demo

شاه و عقل مخلوعش!

Demo


 


آرامگاه یعنی چه؟ به همان اندازه که آرامگاه سازی برای خمینی و امثالهم غلط و نشانه «خلع از عقل» است برای کسی که٢٥٠٠ سال پیش مرده که دیگر چی بگیم. آخه بابا ما از کجا میدانیم که کوروش در قبرش «آرام» خفته است؟ شاه اگر از عقل بهره برده بود آن محل را بکلی با خاک یکسان کرده بود و در آن محل بیمارستانی و یا حتی آسایشگاه روانی بنام «کوروش معظم!» می ساخت و بجای آن که کلی پول مملکت را برای برگزارهای جشن شرم آور ٢٥٠٠ ساله هدر دهد برای ساختن بیشر از این مکانهای عام المنفعه خرج میکرد. و شاید با آن اعمال خود شاه میماند و جای خود را به مخلوع العقل دیگر نمیداد!
ای رفتگان آسوده بخوابید که ماندگان در خواب نازند!    


Soosan Khanoom

Take it easy Amirkabir jan

by Soosan Khanoom on

Shahdoostha on this site are like Elvis fans. Don't ever tell them that King is dead.  

lol

 


amirkabear4u

YOU PEOPLE

by amirkabear4u on

 WHEN DO YOU WANT TO LEARN THEY ARE ALL THE SAME. MOLAHS OR MONARCHISTS. THEY ARE ALL SELF CENTRED.

IT IS TIME FOR NEW BLOOD IN IRANIAN GOVERNMENT. A GOVERNMENT CREATED FROM ORDINARY PEOPLE SERVING THE NATION.

 

Fairness and Equality in Justice


maziar 58

Thanks

by maziar 58 on

MRX1.

That's been feared by many.

May ahura comes to our help.

Maziar


MRX1

hamsade ghadimi

by MRX1 on

I am not defending shah of Iran, his son is alive and he can do it himself. Shah was by product of his time and our shiekh o omati culture but at least he tried to preserve and honor our past the best way he could. My fear is by the time IRI is gone nothing will be left of Iran.


Banafsheh Zolfaghari

The IR has hit rock bottom

by Banafsheh Zolfaghari on

33 years later, this is the best they can do?  I view this as a grand error, much like their erroneous decision to allow 'Live Debates" during the last presidential "candidates."   

At the end, give them enought rope, they will do the rest.


hamsade ghadimi

mrx jan, neglect of

by hamsade ghadimi on

mrx jan, neglect of historic sites by the iri is another story and needs voumes of books to cover.  the irony of the clip (giving respect to cyrus) and the its claim (disrespecting the integrity of cyrus' tomb) (if true), and criticism of current regime are two separate issues. btw, baalaay cheshm shah abroost (no offense).


MRX1

In that case

by MRX1 on

why is this regime that really cares and loves Iranian history and treasures has  not botherd taking the pieces back to it's original location? instead it's drawing the place with a dam and humidity that comes from all that water!


hamsade ghadimi

تقصیر هویدا بود

hamsade ghadimi


تقصیر هویدا بود


Esfand Aashena

لابد می‌خواسته برای آرامگاه خودش save کنه!

Esfand Aashena


Everything is sacred