آنتن شماره هفت - سامان اربابی

Tapesh
by Tapesh
23-Jun-2012
 

برنامه طنز هفتگی برای نسل جوان ایرانی. این برنامه هر هفته به مدت ۳۰ دقیقه با تهیه کنندگی و اجرای سامان اربابی ومهمانانش به مسائل روز جامعه ایرانی میپردازد.

   Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Shazde Asdola Mirza

very funny - very witty - very intelligent - very entertaining

by Shazde Asdola Mirza on


Tapesh

no more workin for voa i

by Tapesh on

no more workin for voa i guess !


onlyinamrica

What happened to kambiz?

by onlyinamrica on

you guys couldn't get along on a comedy show?