بختیار و خروج شاه

Tapesh
by Tapesh
12-Jul-2012
 

حاضر | قطعهء کوتاه از مصاحبهء تاریخی مُفصّلی است | که سالِ ۲۰۰۹ میلادی | توسّط «دفتر تاریخ شفاهی و تصویری ایران» | به مُدّتِ ۲ جلسه | در شهرِ پاریس کشور جمهوری فرانسه با جناب آقای محمد مشیری یزدی | وزیر بهداری حکومت پهلوی انجامـ شُده است.

 


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
anglophile

درباره آقای مشیری و خروج شاه

anglophile


 

همانطور که علی‌ جان فرمودند جناب مشیری معاون شاپور بختیار بودند و نه وزیر بهداری او. در مورد خروج شاه این توهم برای بعضی هست که او بایست می‌ماند و "مقاومت" میکرد! باید پرسید مقاومت در پرابر چه؟ در برابر مردمی که به تحریک هزاران عامل سرخ و سیاه به کوچه و خیابان‌ها ریخته فریاد "مرگ بر شاه"  بر می‌‌آوردند؟ اگر شاه می‌خواست بماند که دیگر بختیار را لزوم نداشت انتخاب کند. با انتخاب بختیار ماندن شاه در ایران دیگر کمکی‌ به بهبود و آرامش اوضاع نمیکرد که هیچ، می‌‌توانست باعث کشتار نفوس زیادی نیز گردد. معهذا شاه در پایتخت باقی‌ ماند تا مطمئن شود بختیار رأی اطمینان از مجلس بگیرد و آنوقت عزیمت کرد. جناب مشیری ظاهراً فراموش کرده‌اند که انتخاب بختیار به چه سبب بود. در حقیقت انتخاب بختیار گواه بر اختتام کار از دیدگاه شاه می‌بود و از آن لحظه به بعد وجود او در ایران نه تنها موجب صلح و تفاهم نمی‌بود بلکه سبب کشتار بیهوده مردم می‌‌گشت.


Nader Vanaki

Ali P درست میگه

Nader Vanaki


وزیر بهداری بختیار دکتر منوچهر رزم آرا بود و نه این بابا.  هرچی هست شاه خیلی عجله داشت و نگذاشت نخست وزیرش یکماه هم مثل یک دولت معمولی کار کنه ببینه بدرد میخوره یا نه.  بارش رو بسته بود و عازم.


Ali P.

محمد مشیری یزدی | وزیر بهداری حکومت پهلوی?

Ali P.


سمت ایشان تا آنجایی که من میدانم این بود:

معاون نخست وزیر در کابینه بختیار

نه "وزیر بهداری حکومت پهلوی"