عروس خون بس اعدام شد

Tapesh
by Tapesh
25-Jul-2012
 

يکی از پرونده های جنجالی در ايران با قصاص و اعدام صفيه غفوری بسته شد. صفيه غفوری که بود و چرا اعدام شد؟ محمد مصطفايی در گفتگويی با حميده آرميده، مجری برنامه خيابان زندگی از شبکه خبری صدای آمريکا، در باره اين پرونده توضيحاتی داد.

 


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
jmyt17

قصاص

jmyt17


 

Son of the akhoond was involve, you have to undrestand the result.

Dirt is there.

 


MRX

another day

by MRX on

n islamic paradise. This will not be last or first time and innocent person looses his or her life to this barberic regime.


Azarbanoo

Barbaric IRR/IRI has no Justice!

by Azarbanoo on

& knows no Justice.