دکتر بختیار به بغداد رفت تا صدام را از حمله به ایران باز دارد

Tapesh
by Tapesh
06-Aug-2012
 

شهین تاج بختیار همسر شاپور بختیار در پاسخ به برنامه افق: " دکتر بختیار با تمام وجود عاشق ایران و تمام ایرانیان بود. آرزویش این بود که هموطنانش روزی بتوانند دارای یک حکومت ملی‌ همراه با آزادی‌های فردی، سیاسی، فرهنگی‌ و اجتماعی به صورت واقعی‌ بشوند. همانطور که اجداد او با تسخیر تهران کوشیدند تا مجلس و قانون اساسی‌ نورس را به هر قیمت که بود حفظ کنند... بر عکس آنچه یک جنایتکار شناخته شده ساواک در کتابشان نوشته اند، دکتر بختیار به بغداد رفت تا صدام را از حمله به ایران باز دارد. چون نتوانست تصمیم او را عوض کند، رابطه خود را با او قطع می‌کند و همین باعث میشود که صدام حسین و دوستان او در ممالک خلیج فارس کمکهای خود را به نهضت مقاومت ملی‌ قطع بکنند ... "

(سالروز قتل شاپور بختیار: ترور مخالفان / برنامه افق / دوشنبه ۱۶ مرداد ۶ اوت با حضور جواد خادم وزیر دولت شاپور بختیار، دکتر عباس میلانی، مهندس عبدالعلی بازرگان، حجت‌الاسلام احمد منتظری، کورش زعیم عضو شورای مرکزی جبهه ملی‌ ایران)


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
anglophile

May I ask another question?

by anglophile on

Did the Iranian National Front return the funds given by Saddam and his allies to the donors after their relations were soured?