نوری زاد: دیوان حافظ مجوز ارشاد نمی گرفت

Tapesh
by Tapesh
15-Nov-2012
 

برنامه افق صدای آمریکا چهارشنبه، ۲۴ آبان، ۱۴ نوامبر. مصاحبه با محمد نوری زاد از تهران. درباره ترویج خرافات و مداحی، سقوط اندیشمندی در جامعه، بازار بی رمق کتاب و کتابخوانی، و بحران تولید فکر در ایران.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Shazde Asdola Mirza

دیوان حافظ

Shazde Asdola Mirza


The newly printed versions in Iran are thoroughly censored.

Fascism hates poetry.