Blog

ضد ولایت فقیه

  پیشگفتار من فعالیت سیاسی را از انقلاب 1357 آغاز كردم، با طرفداری از شاپور بختیار كه وارث برحق و شجاع دكتر محمد مصدق بود

Read More »