Leurence’s Anatomy


وقتی در تنهایی خودم در اندیشه گم سرکش روزگار به انسان فرو رفته بودم ، بازیچه شدن کور در باد را به یاد آوردم….!!
به کدامین سوی این طغیان ها می توانستم پاسخی روشن برای بقا و ماندن بیابم..!!
…. ومعلوم نبود که این سرکشی از آن کیست… و برای چیست!!
مات و مبهوت به صفحه شطرنجی حائل مکانم می نگریستم وجز سیاهی و سپیدی ، رنگ دیگری نمی یافتم.
خسته و دل آزرده در لاک خودم فرو رفتم و در خیالی بارانی منت تجسم رنگین کمانی زیبا و قشنگ را کشیدم…. اما
….اما افسوس که از پس این پرده ، واژه رنگها همچنان گنگ و نامفهوم بود….!!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!