ها فهمیدُم …… بُوی چُلوکبابهِ !

ـــ نِنه چی بُوی خوبی میه ! بُوی چیه ننه ؟

ـــ بُوی غذایه نِنه ….!

ـــ نِه نِنه …. بُوی غِذا نیست که ! …. ها فهمیدُم …… بُوی چُلوکبابهِ !

ـــ تُو بُوی چلوکباب ره از کُجا مِفَهمی بچه ؟

ـــ نِنه یادِته پارسال غِذای نَذری اّورُدَن بَراما … چلوکباب بود ! همی بُوره مِداد !

ـــ ها نِنه یادُمه …! یادُمه گل پسرُم ..!

ـــ نِنه مِدنُم که پول نِدری چلوکباب بخری … وَلی مِشه یَکَم همینجه بیشینم نِنه !!

ـــ ها نِنه جان مِشه …. بیشین نِنه جان ….بیشین قُربونت بُرُم ! … بیمیرُم الهی !

……………………………………………………………………..

ا گه بگم ا ین یک گفتگوی واقعیه باورتون میشه ؟ ….. شما جای من بود ین چه حالی میشدین ؟

Source: http://tvt.blogsky.com/?PostID=12

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!