راه نجات

راه نجات، هيچ به جز انقلاب نيست
جز اين، هر آنچه هست به غير از سراب نيست

گفتند انتخاب کن از بين شيخ و شاه
اين هردُوان يکند، نه! اين، انتخاب نيست

چون شد که رفت او و به جايش نشست اين؟
فرزند من مپرس! که ما را جواب نيست

مجرم نبوده ايم، ولی جرم کرده ايم
راهی جز اعتراف، به اين ارتکاب نيست

آن کشت و کشت در پس پشت نقاب و رفت
وين کشت و کشت و ماند و به رويش نقاب نيست

درمان نسل های سوخته و گُر گرفتگان
باران و سيل هست، وليکن سحاب نيست

اين بغض چون سحاب بگو در گلو مَمان
باران شو و ببار، کز آن اجتناب نيست

کار سحاب: پرده کشيدن بر آنچه هست
گو پرده را بدر که زمان حجاب نيست

از آنچه هست و بود، گذرکن که در مسير
غير از عبور، هيچ به جز انسحاب نيست:

وقتی بايستی و زمان بگذرد ز تو
برگشته ای: سکون و زمان، همشتاب نيست!

برگشت و انسحاب؟ نه، ياران! فقط به پيش
چون زين و اسب هست، که گفته رکاب نيست؟

اين سفلگان، سواره و مايان پياده ايم
اينسانمان، گريز و گزير از خراب نيست!

هرچند انقلاب، نه چون مخمل است و نرم
شايد ولی نياز به سرب مذاب نيست!

ای تشنه کام ْ خلق! تو خود، چشمه ای بجوش ـ
در خويشتن ز خويش؛ ـ چه گويی که آب نيست؟

هر کس به تو، ز غير تو گر می دهد نشان
دنبال خويش باش، که آن، جز حباب نيست!

نهم اسفند ۱۳۸۶
در آستانه ی ـ احتمالاً ـ آخرين «انتخابات» ملّايان
محمد علی اصفهانی
www.ghoghnoos.org

در همين رابطه و بر همين سياق:

* ندارد براندازی نرم سود!
* وقت آن شد انقلاب ديگری برپا کنيم!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!