حربه جديد بهائی ستيزان

یکی از حربه های جديد بهائی ستيزان که نشان از عصبانيت و استيصال آنها دارد اجير کردن افرادی است که به ميان مردم بروند و خود را بهائی معرفی کنند و سپس در صحبت و رفتار، خود را آزاد از قيود اخلاقی نشان دهند تا به اين ترتيب بهائيان را بدنام کنند. شنيده شده است که دخترانی در مترو تهران خود را بهائی معرفی کرده و در لفافه افراد را دعوت به کارهای غيراخلاقی کرده اند. ماجرای زير را هم يکی از دوستان برايم تعريف کرد:

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!