توزيع گسترده سيدی معرفی بهائيت در تهران

گفته مي‌شود اين سي‌دي توسط يک مرکز فناوري،‌ آن هم با بودجه بيت المال(!)، ساخته شده‌است که پيش از اين قرار بوده که اين مرکز به معرفي بهائيت پرداخته و آن را نفي نمايد،‌ ولي اين مستند به گونه‌اي تهيه شده است که بينندگان را به اين فرقه فرا مي‌خواند! و نوعي تبليغ رايگان و گسترده براي پيروان آن محسوب مي شود.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!