Cyrus Day

روز هفتم آبان یا بیست و نهم اکتبر روز جهانی کوروش کبیر است. کوروش در لوح استوانه ای شکل خود که اکنون در موزه بریتانیاست چنین می نویسد:
من برای صلح کوشیدم.
صلح و آرامش به تمامی مردم اعطا کردم.
من برده داری را برانداختم.
به بدبختی های آنان پایان دادم.
فرمان دادم همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند.
فرمان دادم که هیچ کس، اهالی شهر را از هستی ساقط نکند.
شهرهایی که ویران شده بود از نو ساختم.
فرمان دادم تمام نیایش گاه هایی که بسته شده بود را بگشایند. ……
همه مردمانی که پراکنده و آواره شده بودند به جای خود برگرداندم. ……
خانه های ویران آنان را آباد کردم. ……
همه مردم را به “همبستگی” فرا خواندم.
بشود که دلها شاد شود.

____________________

فراخوان
و بیانیه کمیته نجات پاسارگاد و هم چنین شادباش هایی به مناسبت همین روز
از سوی نویسندگان و هنرمندان و پژوهشگران را در سایت نجات پاسارگاد بخوانید و بشنوید. فشرده ای از لوح کوروش کبیر را که در بالا خواندید به عنوان پیام (با چهل درجه تب و برونشیت شدید) قرائت کرده ام که اگر مایل بودید می توانید همراه با دیگر پیامهای شادباش در سایت نجات پاسارگاد بشنوید.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!