gorbeye gorosne

yeki bozorg bud, yeki kuchik bud, ba’ziha na kuckik budan o na bozorg, yek gorbeye gorosne bud. kheyli gorosne bud va donbale shekar migasht ke balaye derakht looneye gonjeshki did o be khodesh goft ke “bah bah, az derakht miram bala va gonjeshko mikhoram!” va az derakht raft bala. be lune ke resid did lune bozorg o khali bud vali dar aseman ke negah kard did gonjeshke dasht be lune barmigasht va deraz keshid o sabr kard ta ke gonjeshk berese va bokhoradesh. gonjeshk ke be lune resid, gorbe did ke “paha! in gonjeshk nabud, in oghab bud!!!” vali dige dir shode bud va oghab gorbeye gorosne ra khord! oghab ham kheyli gorosne bud va az gorbehe kheyli khoshesh amad va be khodesh goft “bah bah! ajab gorbeye khashmazeyi bud!” ba’d oghab dur durha negah kard o ye gorbeye kuchulu did va be khodesh goft “che shansi, ye gorbeye khoshmazeye dige!” va be bala parvaz kard o shirje raft ke gorbehera bokhore. nazdik ke shod did “ajab in gorbe bozorgtar az un ghabli hast! va rangesh ham narenji o siah!” vali dige dir shode bud o mostaghim tuye dahane baze babr parid o korde shod.

raftim bala khorshid bud

amadim payin mah bud

dastane ma kutah bud

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!