پناهنده

پناهنده شهر شعرم
 

شیفته راز و سرم
 

عاشق بوی مهرم
 

آشفته چشم خمارم
 

پی وقت شکارم
 

تشنه اشک گوارم
 

از تنهائی بیمارم
 

میان شب بیدارم
 

از دوگانگی بیزارم
 

پناهنده شهر شعرم
 

اورنگ
 juin 2008

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!