آبی

رسیدم به ژرفای آبی
 

تا بچینم اشک سرد ماهی
 

شنیدم ناله پری دریائی
 

فریاد کشیدم در حباب توخالی
 

غرق شدم در عمق فراموشی
 

یافتم سکوت خالص پاکی
 

گرفتم  سرنوشتم را  به بازی
 

تا محو شوم در انتهای  آبی
 

اورنگ
 

Janvier  2009

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!