پرستـش خداونـد – عشـق به ایـران

در دسترس، این اینه عمر، کما صفا باشد اینجا
گر رنج بود، ز این دل تنها، و لیکن ای دوست، بس صفا باشد اینجا

گر نگرم، بر ان جمال زیبایت، ای یار، رسوا نشود این دل
در اینه عمر، وفا جای خود دارد، و لیکن ای دوست، عشق معرفت، بس صفا باشد اینجا

گر صبر الهی، نباشد کفاف، و لیکن، ای برادر
عشق ایزد در دلت جو، این رسوایی تیست، بلکه معرفت است، و بس صفا باشد اینجا

عشق ایران، بود بر دل ما، بدون هیچ کم و کسر
و لیکن ای یار وفادار، خدایت را فراموشت مکن، نه اینجا و نه انجا، و بس صفا باشد اینجا

در اخر سخن، این یاد داشته باش، ای برادر مومن
عشق خدا در یک طرف، عشق ایران در طرف دگر، هر دو را داشته باش، و بس صفا باشد اینجا

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!