خوابي خوش

از نوک قلم

بر صفحه کاغذي افتاد

دريچه رويا را

بر چشمان بي خواب تو باز کردم

و..آرام  خوابيدم

کليد در قفل شکسته بود.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!