دیگر در تلویزیون صدای آمریکا نخواهم بود

طی دوسال گذشته با حضوردر برنامه تفسیرخبرتلویزیون “صدای آمریکا” توانسته بودم ارتباط اندکی با شما برقرارکنم. پس از کودتای اخیردرایران بنا به دستورشما سعی کردم تا هرروز بین پنج تا ده دقیقه دراین رسانه حضوریابم واخبارودستورالعمل هایی را که رهبری جنبش تصمیم می گیرد به اطلاع شما برسانم. پنج روزاول هم موفق به این اطلاع رسانی شدم، اما متاسفانه با کارشکنی فردی به نام علی سجادی مسئول خبر”صدای آمریکا” بخش فارسی که نمی دانم انگیزه اصلی اش چیست، ازاین کارمن جلوگیری به عمل آمده است.

بنا براین دیگردرتلویزیون صدای آمریکا نخواهم بود وازاین پس این کاررا بابرنامه های پنج تا ده دقیقه ای روزانه ازطریق یوتیوب ادامه خواهم داد.
با ایمان به پیروزی ملت ایران دربرابرشب پرستان
محسن سازگارا
سه تیرماه هزاروسیصدوهشتادوهشت

http://www.sazegara.net/persian/

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!