برقص

برقص و بچرخ
 

با ریتم فراموشی
 

که امشب غمگینم
   

برقص و فریاد بکش
 

با خروش موسیقی
 

که از سکوت دلگیرم
 

برقص و پرواز کن
 

با شهاب آسمانی
 

که در زمین پا گیرم
 

برقص  تا به سحر
 

با سرگیجه مستی
 

که با دم ساقی جان میگیرم
    

برقص بدور زندگی
 

با امید عرفانی
 

که در مرگ رازی نمیبینم
 

برقص  سبکبارانه با باد
 

بکش درد هشیاری
 

که تمسخر سرنوشت را میبینم
 

برقص با بادکنکها
 

سبز وسیاه  با غم اورنگ
 

که پرچم آزادی را زیر پامیبینم
 

اورنگ
 25 Juin  2009

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!