Iran, a reflection: سهراب

For the “Iran, a reflection” Series

همه میدانند که زمین می‌ چرخد

که هوا بی‌ رنگ است

که ستاره به سحر شک دارد

همه میدانند

که درختان سبزند, خورشید بهی ,که دریا آبی ست

همه میدانند

که زمستان سرد است

و امسال بهاران خونین

همه میدانند

گدایان به تمنای پشیزی

مرگ را بر تن مغرور جوانان وطن پوشاندند

و

خدا در پی یک پاره زمین

و

کمی‌  مال و منال و زر و زور

به جهنم پیوست

****

همه میدانند

که همه رنجورند

دل شکسته

خشمگین

ترسان و هراسان

خاموش

همه میترسند

که جگر پاره شان

چون پسرانی که به شب پیوستند،

چون سهراب،

راه آزادی را دنبال کنند

همه میترسند

که چمن، کوچه، خیابان، میدان

به سیاهی بزند

اما

پدرانی که کمر‌شان بشکست

مادرانی که سیه پوش شدند

همه می پرسند

که ترس

چیست جزیک احساس؟

که مرگ

چیست جز بی حسی؟

جولای ۰۹

آذرین صادق

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!