Blog

حاکمان و محکومان

حاکمان و محکوم شده گان آیا حاکمان میتوانند هر طور که بخواهند قوانین را تفیسر کنند و زورچپان به محکومان نمایند. بعضی از راه دین

Read More »