۱۰۳ سال پس از مشروطه؛ هنوز عدالتخانه می خواهیم

۱۰۳ سال پس از انقلاب مشروطه در ایران، به نظر می رسد که خواسته های ابتدایی این جنبش که عدالتخانه، قانون و مشروطه شدن قدرت بود، هنوز به قوت خود باقی است.

ماشاالله آجودانی، مورخ و نویسنده کتاب مشروطه ایرانی چند سال پیش که صد سالگی پیروزی مشروطه در ایران جشن گرفته شد، گفته بود “مشروطه موفق نبود که همان آرزوها را داریم” اما حالا سه سال پس از یک قرنی شدن مشروطه، به نظر می رسد که بار دیگر خواست های مشروطه خواهان به خواست عمومی بدل شده و در مقابل چشم جهانیان قرار گرفته است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!