ده خواست ازادی

در ميان جريانات سياسی خارج از کشور سه جريان خواستار سرنگونی رژيم جمهوری اسلامی و جايگزينی ان با يک رژيم مورد نظر خود هستند. اين سه جريان عبارتند از سلطت طلبان, مجاهدين, و بخش وسيعی از بقايای جرياات چپ(به استثنای طيفهای حرب توده و اکثريت). در ميان جريانات چپ سرنگون طلب, حزب کمونيست کارگری که فعالترين جريان خارج از کشور, حداقل در اروپا, است يک پلاتفرم وحدت در ده ماده پيشهاد کرده که به نظر من به عنوان فوری ترين خواسته های مردم ميتواند پلاتفرم وحدت تمام نيروهای سرنگون طلب, سکولار, و دمکراتيک باشد. اين خواسته ها عبارتنداز:

 ۱ـ بازداشت و محاکمه علنی آمرین و عاملین کشتارهای اخیر و کلیه جنایات جمهوری اسلامی در سی سال گذشته.

۲ـ آزادی زندانیان سیاسی.

 ۳ـ لغو مجازات اعدام.

 ۴ـ لغو حجاب اجباری و جداسازی جنسیتی.

 ۵ـ لغو کلیه قوانین ضد زن و تبعیض آمیز علیه زنان. برابری کامل حقوق زن و مرد.

 ۶ـ جدائی کامل مذهب از دولت، از سیستم قضائی، و از آموزش و پرورش. آزادی کامل مذهب و بی مذهبی بعنوان عقیده و امر خصوصی افراد.

۷ـ آزادی بی قید و شرط عقیده، بیان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تشکل و تحزب.

۸ـ برسمیت شناسی حقوق مساوی برای همه شهروندان ایران مستقل از مذهب، زبان، و یا قومیت و ملیت.

۹ـ محاکمه آیت الله ها و مقامات حکومتی و ایادی آنان بجرم غارت و چپاول اموال مردم و باز پس گرفتن اموال غارت شده از آنان.

 ۱۰ـ تامین و تضمین یک زندگی مرفه و منطبق بر آخرین استانداردها و امکانات در پیشرفته ترین جوامع برای همه شهروندان. افزایش فوری حداقل دستمزد و حقوق به یک میلیون تومان.

 صرفنظر از نوع حکومت دمکراتيک و سکولاری که بعد از سرنگونی ج.ا. انتخاب شود, ده خواست پيشنهادی حزب يا ترميم انان ميتوانند حداقل خواسته های اپوزيسيون سرنگون طلب باشند. بحث, حذف,پيشنهاد در مورد اين مفاد ميتواند اغاز سرفصل جديدی برای تشکيل يک جبهه مشترک نيروهای سرنگون طلب باشد. چنين جبهه ای خواستار اکثريت مردم ايران و يک ضرورت تاريخی است.

 ايده ال نويسنده چيزی کمتر از يک جمهوری سکولار, مدرن, دمکراتيک, و پارلمانی نيست. در غياب حزب و جريانی که چنين ايده الی را نمايندگی کند, حزب کمونيست کارگری در روند سرنگونی دارای جايگاه سازش ناپذير و تاريخی است. انکه بعد از سرنگونی و ازادی کشور از رژيم اشغالگر ج.ا. کشور را اداره کند با رای ازاد مردم تعيين خواهد شد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!