Wishing Tree

درخت انجیر معابد (لول یا لور) از جاذبه های طبیعی جنوب ایران است که در اعتقادات بومیان جایگاه ویژه ای دارد. این درخت تنومند دارای شاخه های هوایی بسیار است.  بومیان بر این باورند که این درخت مراد می دهد و بر این اساس، هر کس که آرزویی دارد، تکه پارچه ای بر آن می بندد تا به مراد خود برسد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!