کمونیستا را کشتن – گفتیم اونا کافرن

در استقبال از برشت / مارتین نایمولر 

کمونیستا را کشتند

گفتیم اونا کافرن 

بهاییها را کشتن

گفتیم اونا بدترن

حق زن و‌ گرفتن

گفتیم ضعیف(ه) ترن

سندیکاها را بستن

گفتیم اونا کارگرن

دانشگاه‌ها رو بستن

گفتیم که آشوب گرن 

از ملیتا کشتن

گفتیم ضد کشورن

نوبت ما که رسید

همگی‌ کور و‌ کرن

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!