آغاز جستجو

زین سبب آغاز کردم جستجو

جستجویی نکته نکته، مو به مو

رنگ و بویی جستمی از هر گلی

تا ببینم روز و احوال دلی

کو ز عشق دلبری ویران شده

از شگفتی گوی سرگردان شده

 

روزی از استاد درس فارسی

یافتم چند لحظه وقت وارسی

گفتمش دانش پژوه تیزبین

بیقراری درونم را ببین

نه مرا خوابی بمانده، نی خورش

ازغم یک فکر دارم پرورش

شاید از سوز درونم مولوی

می نویسد شرح دیگرمثنوی

یا که باد و مرغ هم آواز من

با زبان داستان پرداز من

روز و شب با من همی گویند راز

نکته گو با صد نوای دلنواز

تا که اجزای من آن را بشنوند

از تب دلدار خواهی نغنوند

در پی اندیشه و فکری نوام

در پی یاری و نیکی توام

خواهم از عرفان بیاموزم سخن

با زبانی ساده و بی فوت و فن

شایدم بخش زبان پارسی

فرصتی بخشد مرا تا بررسی

از کنار و گوشۀ عرفان کنم

یک نگه در گوشه ای پنهان کنم

نکته آموزم ز استادان راه

در کلاسی،مقطعی، ناگاه و گاه

کز صفایش روشنی بخشم روان

آب مهری نوشم آرامی جان

 

هشتم آبان 1388

اتاوا 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!