سرمايه ‌گذاری ‌خارجی در سال گذشته فقط 600 ميليون دلار

 سرمايه ‌گذاری ‌خارجی در سال گذشته فقط 600 ميليون دلار

 


روزنامه آفتاب یزد: دبير مجمع تشخيص مصلحت
نظام با بيان اين كه »بايد از حوادث اخير
در كشور درس گرفت ‌و از آن براي صحنه‌هاي
سياسي بعدي استفاده كرد« گفت::

 ـبا كمك

‌مجلس و دولت و بخش خصوصي، مي توان مشكلات
اقتصادي كشور را حل كرد. ‌وي در زمينه
توسعه اقتصادي كشور، به طولاني بودن راه و
نياز به‌طراحي نوين اشاره كرد و بيان
داشت: در قالب ‌اصل 44 و سند چشم انداز،
برنامه هاي جديدي پيش‌بيني شد كه با كوچك
شدن دولت و افزايش كيفيت در امور ‌اجرايي
كشور، همراه خواهد بود.‌رضايي خواستار
حضور ميليوني مردم در جريان اقتصاد شد و
افزود: در سال گذشته فقط 600 ميليون دلار
‌سرمايه‌گذاري خارجي در كشور داشتيم كه
اين رقم، بايد به ميلياردها دلار بالغ
شود.‌… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!