Dr. Farshidvard Passed Away …

با اینکه خسرو فرشیدورد بیشتر با عنوان ادیب و محقق در حلقه های ادبی و
دانشگاهی شهرت دارد اما میان توده های مردم، پرآوازه ترین اثر او غزلی است
با مطلع: این خانه قشنگ است ولی خانه من نیست …

بسیاری
از فارسی زبانان و بخصوص فارسی زبانان دور از دیار و ساکن غربت، این غزل
را زبان حال خود می بینند و با آن انس زیاد دارند، اما اغلب آنان نمی
دانند که سراینده اش کیست.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!