سرودههایی درباره ی زندگی

xxx

پند زند گی
غیرنام نیک ، چیزی درجها ن هرگز مخواه
جزصد ا قت ، راه د یگردرمیا ن آخر مپوی
صا د قا نه ، عا شق د لد ا ده یا معشوق با ش
عاشقا نه ، رازدل راجزبه او با کس مگوی
در هوای عشق دلبر هر نفس را تازه ساز
غیر عطر روی او عطر گل دیگر مبوی
دوست باش و نیک با همسایه اما هیچگاه
جامه‌ ی نا پا ک خود را نزد همسایه مشوی
هر زما ن و هر مکا ن با یا د ا يرا ن زیست کن
لیک حل مشکل ا يران ز بیگا نه مجوی
دکترمنوچهر سعا دت نوری
تهران ،ایران ۱۹۷۸ 

ز نجیر ز ند گی
زنهار که ا ین عمر نه یک باز ی نرد ا ست
ز نجیره‌ ی عشق ا ست و غم و شا دی و د رد ا ست
بنگر ‌تو برا ین چرخ  و بر ا ین گرد ش هستی
کا ور د گه و پهنه ی ر ز م ا ست و نبرد ا ست
دکترمنوچهر سعا دت نوری
تهران، ایران ۱۹۸۰

صفحا ت کتا ب زند گی
تا برکتا ب_ عمر_خود و ما کنی مرور
یک ژاژ صفحه  را بگشا ئی ا ز آ ن میا ن
خیره شوی بر آ ن و بخوا نی همه سطور
چشما ن ، چرا  ز صفحه ی زیبا کنی نها ن ؟
دکترمنوچهر سعادت نوری
تهران، ایران ۱۹۸۲ 

سرگذ شت زند گی
شصت وشش سالی شد واز سر، گذ شت
عمرما ا فسا نه بود و سرگذ شت
خواب بود‌یم درعدم درحا ل خویش
سرخوش از افکا ر وازا فعا ل خویش
خفته بود ‌یم همچنا ن آ سود ه با ل
فا رغ  ا ز  زنجیره ‌ ی امیا ل خویش
ا و  به  ما ا ز نیستی ، هستی نمود
را ه  عشق  و با د ‌ه ی  مستی نمود
ما هما ن د م  ، وا له‌  و شید ا شد ‌یم
عا شق  هر  چه  رخ  زیبا شد ‌یم
عشق  آ مد ، با هزاران  توشه را ه
شعله‌ ای شد ، سقف د ل را جا ‌یگا ه
د ا د بر ما ، نعمت  صبر گرا ن
بر فرا ز  و  د ر فرود  ا ین جها ن
چشم_د ل را ، روی هر خط  د وختیم
بس کتیبه ، بس  کتا ب  آ موختیم
حکمت  و علم  و  کلا م  و نقد  ر ا
د ر د رون  سینه  بس ا ند وختیم
موج عمرما ، چو  ا وج سی  رسید
زند گی شد ، صد خروش و بس ا مید
ها ن چه نیکو مرد ما نی ، د ید ه شد
یا  که  شرح  بخرد ا ن، بشنید ه  شد
قلب د نیا ، آ ن زما ن ها بود پا ک
آ نچه شد ورد زبا ن ، بود آب وخا ک
لفظ ا يرا ن ، مظهر فرهنگ و نا م
سوی عرش و تا  ثر یا ، د ا شت  گا م
مرد ما ن  بو د ند به  ر ا ه وحا ل خویش
قا د ر و آ گا ه ، براعما ل خویش
نی زمهمیزی خبربود ونی ازقداره ای
نی پی بیچا دری، شایسته ی کفاره ای
چون چهل سا لی ،حیا ت ما گذ شت
چرخ گرد ون، شیوه ی د یگر به گشت
عصر و عهد كهنه ا ی ، آ مد  پد ید
خیل  خو نخو ا ر پلید ی ،  سر ر سید
حکم  و  ا مر  و  قا لب_ نا مرد می
غا لب  آ مد ،  بر  جها ن_ آ د می
گوهر نا ب  فضیلت ، نیست  شد
بس رذ یلت  ،  رهگشا ی  زیست شد
گفته ی حق ، نا گها ن ا ز کیست شد
عشق ‌ها ، آ زا د ‌گی ها چیست شد
مسند و پیشه ،  بسی  بی ریشه  شد
بیشه ی  حرمت ، ا سیر تیشه  شد
د رغم ما ، روزها  شد ، شب رسید
همره  آ ن ، سوز و  آ تش ، تب رسید
ر بع قرنی رفت و ظلمت چیره گشت
چشم  د نیا  د رتحیر ،  خیره  گشت
چون  پرنده ، همچنا ن بر با ل خویش
گفته ا یم با آ سما ن ، ازحا ل خویش
ا ز میا ن رعد و برق ، آ تش فشا ن
ا ين  ند ا  پیچید ه  ا ند ر کهکشا ن
فصل سرد و با د و توفا ن ، بگذ رد
خشم  و آ سيب ز مستا ن ، بگذ رد
با پرستو ، ما بها را ن  آ وریم
چشم ، د ر  را هیم  و بر ا ين  با وریم
دکتر منوچهر سعا دت نوری
سپتامبر ۲۰۰۵، مونترال

xxxx

بر گرفته از مجموعه سروده‌های زنجیرها

xx

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!