درفش ایرانی

 

زاهدان- بلوچستان جايي در همين نزديکي است، آرميده از سيستان تا پهنه
نيلگون درياي عمان که لرزش سيم هاي قيچک، ضرب دهل و نواي ني از ميان
نخلستان ها، سينه سوخته لوت و در جوار دريا، پژواک صداي طبيعت اين سرزمين
در جسم و جان بلوچ است.

 

 

Read More: http://bto67.blogfa.com/

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!