ای جبر

ای مسافران

ای پا گمشدگان

کجا رفته این یار من

کجا رفته ایمان من

ای پرندگان

ای باد رقاص

ببرید خبر از حال من

برگیرید غبار از غم من

ای دشت ناله

ای رودخانه

بگذارید گم شوم در انتهای روز

بگذارید مست شوم با شراب غم سوز

ای زمان

ای روزگار

تمام کن داستانم در نطفه ابر

تمام کن این زجر با شکست جبر

اورنگ
Mai 2010

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!