بيا با من ..

بيا…در مرطوب خيال

بلند پروازي کبوترها

آنخا که گلهاي بي نياز خورشيدي

مي رويند معصومانه در پناه تاريکي

آنجا که من در بيشه خلوتم

ريشه در هوا دارم

عشق را باور فقط در سرپنجه خدا دارم

بيا… ببين که چگونه تن برهنه ام را

به ساقه هاي صفا بستم

از…خاک و …برگ و….ريشه بريده ام

آرزوهاي بزرگم را

در رود کور فنا شستم

بيا….بيا..با من به بيشه خلوت نيلوفرها.

6.10.10 ناهيد

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!