Blog

ملا خور شد

تقریباٌ اگر نه اکثر فارسی زبانان، بیشتر ایرانیان با اصطلاح “ملا خور ” آشنا هستند و شاید هم بارها و بارها آنرا بکار گرفته باشند.

Read More »

هراس از پیروزی

اگر از یك ایرانی بپرسید چه چیز ایران را دوست دارد فهرست عجیب و نامتجانسی به شما عرضه خواهد كرد كه احتمالاً نظیرش را نزد

Read More »

چِرا آرژانتینْ باختْ؟

با عرض سلام و درود به خدمت عظیم الشئن،اَمین اَلشریعه،حضرت جَهانشاهْ خانِ جاویدْ. انا للمارادونا و انا الیه الآرجنتینیون سر سلسله امرا را كردگار احد،

Read More »