هنر نظام پر برکت

عیب می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو
نفی حکمت مکن از بهر دل عامی چند

نه اینکه نظام پر برکت سوار بر گردۀ مردم ایران خواص می، یا به تعبیر دل انگیز حافظ، دختر رز را داشته باشد، حاشا، ولی به اینصورت هم نیست که فوایدی نداشته است.

به پیروی از عدم نفی حکمت از بهر دل عامی چند، تعدادی چند از فواید فهرست میشود تا که قبول افتد و که در نظر آید.

اول- ایرانی به بهای بسیار گزافی معنی عملی تداخل دین در دولت را تجربه کرد و بعید میباشد که پس از رهایی از قید و بند آن دیگر تن به تکرار این تجربه دهد.

دوم- به یمن ظلم جاری تشخیص سره از ناسره و نخاله برای ایرانی ملکۀ فکر و عادت ثانویه شده و دور میباشد که زیر بار ایدئولوژی بدخیم دیگری رود.

سوم- دینداران و شریعت داران دینکاران پنهان شده در میان خود را شناسایی کردند.

چهارم – ایرانی، دلبستگی به ایران و ایرانیان را درک کرد، امری که به زور تبلیغ نظام گذشته فراگیر نشده بود به ضرب جور این نظام شد.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!