Blog

سرنخش به کجا وصل است!

امام ( قدس سره) می فرمود: ” کمونیست ها هم آزادند حرفشان را بزنند”   آنها که از نظر علماء منکر ضروریات و مرتد و

Read More »