مسافرها – پایان فصل اول

Part 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

فهرست اسامی شخصیتها و سنّ آنهادر تابستان ۱۳۵۷ شمسی‌، مصادف با ۱۹۷۸ میلادی.

————————————–

احمد بیگلری – ۴۸

والدین: حاجی صیف الله – متوفی؛  فاطمه نجفی-۷۵

برادرها: عبدالله-۶۰؛  نصرالله-۵۸؛  یوسف-۴۰؛  لطف الله-۳۴

خواهرها: منیره-۵۶؛  معصومه-۵۳؛  محبوبه-۵۰؛  زهرا-۴۵؛  مارال-۲۸

همسر: ناهید عالِمی-۴۱

فرزندان: محسن-۳۱؛  بابک-۲۲؛  بهنام-۲۰؛  لعیا-۱۴

————————————–

ناهید عالِمی-۴۱

والدین: عبدالحسین عالِمی – متوفی؛  نجمیه حبیبی-۶۸

خواهر: فرح-۴۴

برادر: ناصر-۳۴

همسر: احمد بیگلری-۴۸

فرزندان: بابک-۲۲؛  بهنام-۲۰؛  لعیا-۱۴

————————————–

الهه کمانگر-۴۴ “ملقب به هِلی”

والدین: جمشید کمانگر-۷۸؛  گلبانو کمانگر-۶۹ “ملقب به مامان گلی‌”

خواهرها: فرشته-۴۱؛  فردخت-۳۶

همسر: بیژن دانش-۴۵

فرزندان: روشنک-۱۸ “ملقب به روشی”؛  نورا-۱۲

————————————–

بیژن دانش-۴۵

والدین: محمد علی‌ دانش-۸۰؛  ملوک نصیری-۷۳

برادرها: داریوش-۵۰؛  سهراب-۳۸

خواهر: سوسن-۴۰

همسر: الهه کمانگر-۴۴

فرزندان: روشنک-۱۸ “ملقب به روشی”؛  نورا-۱۲

————————————–

شهلا کاظم زاده-۳۰

والدین: عباس کاظم زاده-‌متوفی؛  بتول حیدری-۶۰

خواهر: شهناز-۳۴

همسر اسبق: یحی‌ شیردل-۳۵

————————————–

محمود پاینده-۲۴

————————————–

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!